Tėvystės pašalpa


2011 06 30 | Autorius: Sodra

Tėvystės pašalpa

Tėvystės pašalpa skiriama ir mokama už tėvystės atostogų laikotarpį.

Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu:

 • asmuo yra draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu*;
 • suteiktos tėvystės atostogos (bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks vienas mėnuo), išskyrus dirbančius tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos - šie asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos tėvystės atostogos (jiems tėvystės pašalpa mokama vieną mėnesį nuo vaiko gimimo);
 • iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą arba neįgijo nustatyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes:

 - asmuo yra iki 26 metų amžiaus ir nurodytu laikotarpiu mokėsi nustatyta tvarka įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą) iki tapo apdraustuoju, neviršija 3 mėnesių;

  - nurodytu laikotarpiu buvo pareigūnu, profesinės karo tarnybos kariu ar statutiniu valstybės tarnautoju, ir pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki tapo apdraustuoju neviršija 3 mėnesių.

 • kreipėsi į „Sodros“ teritorinį skyrių su prašymu skirti tėvystės pašalpą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tėvystės atostogų pabaigos. 

*Asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis laikomi apdraustaisiais nuo socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų (toliau – MMA) suma (asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos). Gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir ūkininkai laikomi apdraustaisiais, jeigu jie yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą nustatytą laikotarpį.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo socialinio draudimo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Laikoma, kad asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą tėvystės pašalpai gauti, jei iki tėvystės atostogų pradžios (iki vaiko gimimo dienos) už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.

Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo išleistas vaiko priežiūros atostogų, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio iki vaikui sukako 2 metai.

Atkreipiame dėmesį, kad į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse laikotarpiai, kurie patvirtinami šių valstybių kompetentingų įstaigų išduota E 104 formos pažyma (arba atitinkamu struktūrizuotu elektroniniu dokumentu).

Tėvystės pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas

Tėvystės pašalpos dydis – 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kompensuojamasis uždarbis tėvystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį. Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į pašalpą 2011 m. liepos mėn., kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas iš laikotarpiu nuo 2010-06-01 iki 2011-05-31 gautų draudžiamųjų pajamų.

Asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį. Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį, 4 dydžių suma.

Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu (nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukanka vienas mėnuo) už darbo dienas. Jeigu apdraustasis pasinaudoja ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šią atostogų dalį, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka vienas mėnuo. Tėvystės pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas).

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.

Tėvystės pašalpa mokama įvertinus asmens draudžiamąsias pajamas, t.y. jeigu apdraustasis tėvystės pašalpos gavimo laikotarpiu turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, ir jų dydis mažesnis už tėvystės pašalpą, jam mokamas šios pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. Mokant pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos pagal autorines sutartis už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.

Kreipiantis dėl tėvystės pašalpos skyrimo pasirinktam „Sodros“ teritoriniam skyriui reikia pateikti:

 • prašymą skirti pašalpą (gali būti pildomas atėjus į „Sodros“ teritorinį skyrių, parsisiunčiamas iš „Sodros“ interneto svetainės (Gyventojų portalas/Viešoji sritis/Pašalpos arba Paslaugos) arba pateikiamas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą http://gyventojai.sodra.lt/ .
   
 • jeigu darbdavys nėra pateikęs 9-SD pranešimo apie tėvystės atostogų suteikimą - įsakymo (potvarkio) dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašą (išskyrus tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ar savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos);
   
 • vaiko gimimo liudijimą arba vaiko gimimo pažymėjimą su santuokos liudijimu;
   
 • prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) taikymo kopiją – jeigu pašalpa mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 470 Lt (tai patvirtina darbdavio pažyma apie apdraustojo paskutinio prieš tėvystės atostogų suteikimą mėnesio darbo užmokestį). Jeigu asmuo turi teisę į papildomą NPD, ši teisė turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: vaikų (įvaikių) gimimo liudijimais, pažyma iš mokyklos, jeigu vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi dieninėje bendro lavinimo mokykloje, invalidumo pažymėjimu, darbingumo lygio pažyma ir pan. Šių dokumentų originalus arba nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu juose nurodytų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
   
 • duomenis apiepašalpos gavėjoasmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama tėvystės pašalpa. Prašymuose dėl pašalpų ir išmokų skyrimo turi būti nurodomi sąskaitų numeriai arba kortelių sąskaitų numeriai (kuriuos sudaro 20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelių numeriai. Nurodžius tik kortelės numerį (16 simbolių) pašalpų sumos įskaitomos nebus;
   
 • mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantį dokumentą (nesukakusiems 26 metų apdraustiesiems) arba pažymą apie pareigūno, profesinės karo tarnybos kario ar statutinio valstybės tarnautojo tarnybos pabaigą – jeigu kreipiasi neįgijęs reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo apdraustasis asmuo.

Dokumentus, patvirtinančius atitinkamą civilinės būklės aktą (gimimo, santuokos liudijimą), reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nebus Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

www.sodra.lt